പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം കാർഡിലെ പേരുകൾ തിരുത്താം, കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, നീക്കം ചെയ്യാം

റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അപേക്ഷകളും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാം. സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വെബ്‌സൈറ്റ് മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാണ്, പക്ഷേ വേഗത കുറവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ …

Read more

WORK FROM HOME JOBS KERALA

Below is the job opportunity where you can work from home, read the post completely and apply for the job, you can also share this post with your …

Read more