നബിദിന സ്പെഷ്യൽ

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ…….

നബി ജനിച്ച മാസമായി റബ്ബിഉൽ അവ്വൽ വളരെ സവിശേഷമായ മാസമായിട്ടാണ് മുസ്ലിംങ്ങള്‍ കാണുന്നത്.

നബിദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. അവയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ഉറവിടങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

പരിപാടികൾ പി ഡി എഫ് ആയി ലഭിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക link1

LINK -2

1.മൗലീദ് ആപ്പ്

2.മദ്ഹ് ഗാന ആപ്പുകൾ

3.പ്രസംഗങ്ങൾ

4.ഗാനങ്ങൾ

5.കഥകൾ

6.അനൗൻസ്മെന്റ് വാക്യങ്ങൾ

7.പ്ലക്കാർഡ് വാക്യങ്ങൾ

8.വാട്ട്സപ്പ് സ്റ്റിക്കറുകൾ

9.ഇസ്ലാമിക് ക്വിസ് ആപ്പുകൾ

10.ഗ്രൂപ്പ് നെയിമുകൾ

11. മദ്ഹ് ഗാനങ്ങൾ Lyrics

12. മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ Lyrics

13. ഖവ്വാലി Lyrics

14. അറബിക് നശീദകൾ Lyrics

15. സൂഫി ഗാനങ്ങൾ

16. സംഘ ഗാനങ്ങൾ

17.ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ

നബിദിന പരിപാടികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായവ  താഴെ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം   PDF കൾ 👇👇

➥ പ്രസംഗങ്ങള്‍

    View or Download

➥ ഗാനങ്ങള്‍

    View or Download

➥ ഗാനങ്ങള്‍ new

    View or Download

➥ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പരിപാടികള്‍

    View or Download

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

➥ സ്റ്റേജ് പ്രകടനം

    View or Download

➥ മദ്ഹ്‌ ഗാനങ്ങള്‍

    View or Download

➥ പ്രസംഗങ്ങള്‍

    View or Download

➥ കുട്ടിപ്പാട്ടുകള്‍

    View or Download

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

➥ പ്രസംഗങ്ങള്‍

    View or Download

➥ കുട്ടിപ്പാട്ടുകള്‍

    View or Download

➥ കുട്ടിക്കവിതകള്‍

    View or Download

➥ കുട്ടിപ്രസംഗങ്ങള്‍

    View or Download

➥ പ്രസംഗങ്ങള്‍

    View or Download

➥ കഥകള്‍

    View or Download

➥ പാട്ടുകള്‍

    View or Download

➥ പ്രസംഗങ്ങള്‍

    View or Download

നബിദിന പോഗ്രാമിന് പറ്റിയ മനോഹരമായ പേരുകൾ👇👇

CLICK HERE

66 മദ്ഹ് ഗാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം പി.ഡി.എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

127 മദ്ഹ് ഗാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

10 കുട്ടിപ്രസംഗങ്ങൾ, 3 കുട്ടികഥകൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകം PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

10 കുട്ടി പാട്ടുകൾ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

10 പ്രസംഗങ്ങൾ PDF ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2 ഘോഷയാത്ര ഗാനങ്ങൾ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

6 മാർച്ചിങ്ങ് ഗാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്റ്റേജ് പ്രകടനം PDF ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക…..

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

6 സംഭാഷണങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

3 നന്ദി ഗാനങ്ങൾ അടങ്ങിയ PDF  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

50 പ്രസംഗങ്ങൾ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുു

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

10 മീലാദ് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖..

നബിദിന പ്ലക്കാർഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

അറബി ഗാനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

തിരഞ്ഞെടുത്ത അറബിഗാനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

അറബി പ്രസംഗങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

സ്വാഗത ഗാനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

അനൗൺസ്മെന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അനോൻസ്മെന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്…….

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Nabidinam Malayalam Quotes

  1. മുത്ത് നബിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ
  2. മുത്ത് നബിയുടെ ജന്മദിനം നിങ്ങളിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും നിറക്കട്ടെ. നബിദിന ആശംസകൾ
  3. ഈ നബി ദിനത്തിൽ അള്ളാഹു എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കട്ടെ. Happy Eid Milad-un-Nabi
  4. അർത്ഥപൂർണമാകട്ടെ നബിദിനം അളവറ്റ നന്മകളാൽ Happy Eid Milad-un-Nabi
  5. അളവറ്റ സ്നേഹത്തിന്റെ, അനുഗ്രഹ വർഷത്തിന്റെ ഒരു നബിദിനം ആശംസിക്കുന്നു
  6. നന്മയുടെ, സ്നേഹത്തിന്റെ, സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ നബിദിനം ആശംസിക്കുന്നു.Happy Milad E sherif.
  7. ഈ നബി ദിനം സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആയിത്തീരട്ടെ. A very happy Eid Milad-un-Nabi!
  8. വിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് നബി നമുക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെയും, സഹനത്തിന്റെയും, കാരുണ്യത്തിന്റെയും, സാഹോദര്യത്തിന്റെയും പാതകൾ കാണിച്ചുതന്നു.

കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹോം പേജ് സന്ദർശിക്കുക – click here

THANK YOU ……